Acacell’s salgs- & leveringsbetingelser

 

 

 


§ 1.                       Genstand for levering:

Leveringen omfatter det i separat aftale specificerede udstyr / programmel. Er der i aftalen indføjet specielle betingelser, går disse forud for nærværende standard­vilkår.

 

§ 2.                       Levering:

Levering af det i § 1 nævnte finder sted på det mellem Acacell og kunden aftalte tid og sted. Kunden under­rettes ved eventuel forsinkelse, men kan ikke gøre hæ­ve­beføjelse eller erstatningsansvar gældende overfor Acacell for forsinkelser. Ved salg til forbrugere er ufra­­vigelig lovgivning altid gældende forud for de an­førte betingelser. Acacell tager ikke varer retur, med mindre dette på forhånd er aftalt.

 

§ 3.                       Betalingsbetingelser:

Alle leverancer sker mod betaling ifølge forfaldsdato  på orderbekæftelse eller på faktura. Ved forsinket beta­ling er Acacell berettiget til at debitere rykkergebyr kr. 150 og rente på 2% pr. påbegyndt måned.

 

§ 4.                       Ejendomsforbehold:

Det leverede forbliver Acacell’s ejendom indtil fuld be­taling har fundet sted.

 

§ 5.                       Garanti:

Acacell yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Køber kan ikke overfor Acacell rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare idet Acacell udelukkende videreformidler  en sådan produktgaranti til køber. Aktuelle garanti betingelser kan rekvireres. Al leverandør­garanti ydes hos leverandør og der må på en del pro­duk­ter påregnes en længere reparationstid. Garantien dæk­ker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb, kan Acacell ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksem­pelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret repara­tion eller brug. Garantien bortfalder endvidere hvis se­rie­nummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har væ­ret tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding/strøm­art.  Ved fejl på harddisk eller andre datamedier gælder garantien udelukkende udskiftning.  Eventuel reetablering af software og data foretages på kundens regning. Eventuelle følgeudgifter ved reparationen, som f.eks. fragt omkostninger dækkes af køber.

 

§ 6.                       Reklamation:

Eventuelle reklamationer over mangler skal fremsættes straks, dog senest inden 8 dage efter at disse er eller bur­­de være opdaget. I modsat fald kan intet ansvar gø­res gældende. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sæd­vanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Acacell fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen/tre­djemand ved eventuelle fejl på det leverede.

Ved indlevering til garantireparation skal varen altid leveres i den originale emballage inkl. manualer og pro­grammel.

 

§ 7.                       Konsulentansvar:

Såfremt Acacell skulle ifalde et  erstatningsansvar, kan dette kun gøres gældende for direkte dokumenterede udgifter som følge af det erstatningspådragende forhold. Kunden vil således aldrig kunne kræve erstatning for følgetab, driftstab, eller andre indirekte tab, og det samlede erstatningsbeløb vil aldrig kunne overstige et beløb svarende til den samlede kontraktsum for den misligholdte del af leverancen. Acacell vil aldrig kunne gøres ansvarlig for forhold, der er uden for Acacell ' direkte kontrol (force majeure), herunder følgende forhold hos os eller vores underleverandører: generelle, lokale eller interne strejker, lockouts eller arbejdskonflikter, leverandørsvigt i øvrigt, sygdom hos nøglemedarbejdere, transportvanskeligheder, import- eller eksportrestriktioner, brand og forhold forårsaget af naturkatastrofer.

 

§ 8.                       Produktansvar:

Acacell er kun ansvarlig for tingskade, hvis der fore­ligger bevist uagtsomhed fra Acacell ´s side. For per­son­skade er Acacell ansvarlig efter lovens regler. Acacell er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse ind­går. Acacell er ikke ansvarlig for indirekte eller afledte tab, som nævnt i § 7.

 

§ 9.                       Erstatning:

Erstatningskrav overfor Acacell, som følge af forsin­kelse eller mangler, kan i intet tilfælde overstige det ve­derlag kunden i henhold til nærværende aftalte skulle bet­ale. Acacell kan i intet tilfælde blive erstatnings­ansvarlig for kundens indirekte eller afledede tab så som driftstab, tabt avance, transportomkostninger, be­ta­ling for overarbejde etc.

I tilfælde af dokumenterbart udvist groft uagtsomhed fra Acacell eller lignende tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at Acacell har handlet mod givne retningslinier for de enkelte produkter hæfter Acacell med et beløb til dækning af tab på maksimalt kr. 100.000.

 

§ 10.                     Tab af data:

Acacell friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Acacell opfordrer derfor altid køberen til at tage kopi / backup af samtlige data inden servicebesøg. Ved installation/konfiguration af ny backup er det alene kundens ansvar, løbende at kontrollere denne backup ved sammenligning af datastørrelse på computerens harddisk med datastørrelse på backupbåndet.  Der opfordres endvidere til, at kunden mindst én gang årligt får backupbånds indhold verificeret ved testlæsning i anden computer hos anden virksomhed.

 

§ 11.                     Manualer:

Medfølgende manualer til produkter af udenlandsk oprindelse, forekommer hyppigt på engelsk eller andet udenlandsk og køber kan ikke rette krav mod Acacell om at disse skal være på dansk.

 

§ 12.                     Licenser:

Acacell fralægger sig ethvert ansvar overfor korrekt antal licenser til installerede softwareprodukter hos kunden.

I de tilfælde software installeres fra medier Acacell råder over, påhviler det kunden, at anskaffe korrekt antal licenser til produkterne ud fra de anvisninger der gives fra   Acacell’s side. Acacell’s ansvar ophører ved overdragelse af oplysninger om, hvilke softwareprodukter Acacell i givet fald har installeret.

 

§ 13.                     Betaling for konsulentarbejde.:

Med mindre andet foreligger som skriftlig aftale, udfører Acacell konsulentarbejde til gældende timesats.

Foreligger der et skriftligt tilbud om opgaveløsning til fast pris kan dette dog kun følges, hvis opgaven kan løses uden forsinkelser som følge af fejl og mangler fra anden side f.eks. el-installatør samt leverandør.

Ligeledes kan tilbudet ikke følges, hvis der opstår fejl som følge af defekt hard- /software i kundens Edb-udstyr.